V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2017-2018

THÔNG BÁO V/v Đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2017-2018             Kính gửi:  - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;                   - Các Khoa/Viện;                         - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

Đọc thêm red arrow
Subscribe to Front page feed