TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VN                                                                                             Ban hành lần 01 (21/8/2017)

         TRUNG TÂM GDTC HH

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IA – NĂM HỌC 2017- 2018

KHÓA ĐẠI HỌC 58 - Bắt đầu từ: 21/08/2017 - 17/09/2017

 

 

T

T

Thứ - Buổi

Tên GV

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Phạm Văn Tuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trần Văn Nhật

ĐK. N01

ĐK. N05

BL. N03

 

ĐK. N01

ĐK. N05

BL. N03

 

ĐK. N01

ĐK. N05

BL. N03

 

ĐK. N02

BC. N02

BL. N04

 

ĐK. N02

BC. N02

BL. N04

 

ĐK. N02

BC. N02

BL. N04

 

3

Nguyễn T.Hồng Thắm

BL. N01

BL. N05

 

 

BL. N01

BL. N05

 

 

BL. N01

BL. N05

 

 

BL. N02

BC. N01

 

 

BL. N02

BC. N01

 

 

BL. N02

BC. N01

 

 

4

Phạm Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Phạm Thị Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Phạm Văn Xưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nguyễn Thái Bình

 

BR. N01

 

 

 

BR. N01

 

 

 

BR. N01

 

 

 

BR. N02

 

 

 

BR. N02

 

 

 

BR. N02

 

 

8

Nguyễn T.Xuân Huyền

 

 

 

BR. N03

 

 

 

BR. N03

 

 

 

BR. N03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Vũ Đức Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Nguyễn Đức Chỉnh

 

 

ĐK. N03

BL. N06

 

 

ĐK. N03

BL. N06

 

 

ĐK. N03

BL. N06

 

 

ĐK. N04

BC. N03

 

 

ĐK. N04

BC. N03

 

 

ĐK. N04

BC. N03

11

Đỗ Quân Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Trần Xuân Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Nguyễn Thị Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Nguyễn Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Hoàng Tuấn Anh

BD. N01

 

BD. N03

 

BD. N01

 

BD. N03

 

BD. N01

 

BD. N03

 

BD. N02

 

BD. N04

 

BD. N02

 

BD. N04

 

BD. N02

 

BD. N04

 

 

 

 

TRUNG TÂM GDTC

Giám đốc

 

 

ThS. PHẠM VĂN TUẤT