Văn bản biểu mẫu

Quy trình quản lý ISO GDTC 2015

1.  Mục đích             Quản lý hoạt động giảng dạy, đăng ký học phần của sinh viên đối với các học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. 2. Phạm vi Áp dụng quy trình quản lý học tập Giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy trong phạm vi toàn Trường. 3. Tài liệu viện dẫn - Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. - Quyết định số...

Đọc thêm red arrow
Subscribe to Văn bản biểu mẫu