V/v Kiểm tra lại kết quả học tập GDTC

Tất cả các em sinh viên đã học và hoàn thành các nội dung GDTC kiểm tra lại kết quả học tập trên trang đăng ký trực tuyến của trung tâm (http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt).

Nếu có sai sót thì thực hiện chức năng phản hồi trên hệ thống đăng ký trực tuyến hoặc thứ 2 tuần cuối tháng (8h - 10h) lên trung tâm GDTC để được giải đáp!

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498