V/v Đăng ký GDTC học kỳ IB năm học 2019 - 2020

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT GIÁO DỤC THỂ CHẤT HÀNG HẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 /TB-GDTC-ĐT

Hải Phòng, ngày  20  tháng 09  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký GDTC học kỳ IB năm học 2019 - 2020

            Kính gửi:   - Phòng: Đào tạo, TTr, KT&ĐBCL, KHTC, CTSV;

                  - Các Khoa/Viện;

                       - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

            Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2019-2020 Trung tâm GDTC Hàng hải thông báo lịch đăng ký học phần GDTC học kỳ IB và các Câu lạc bộ (Xem thêm file đính kèm về quy định học mới đối với sinh viên đăng ký học các nhóm Câu lạc bộ) như sau:

- Đăng ký trực tuyến tại website: http://gdtc.vimaru.edu.vn/dktt

- Thời gian đăng ký: Từ 01/10/2018 – 13/10/2019.

            - Thời gian nộp lệ phí: Ngày 14/10/2019.

            Sáng 08h00’-10h00 ; Chiều từ 14h00’ – 16h00’

            Tại văn phòng Trung tâm GDTC (Tầng 2 Nhà thi đấu phía Bể bơi).

            - Thời gian học: sáng 7h00’; chiều 14h00’ từ ngày 14/10/2019 đến 30/11/2019.

            -  Khi tập luyện SV phải đeo thẻ sinh viên, mặc đồng phục đúng quy định.

Kính đề nghị các Khoa, Viện, Phòng thông báo kịp thời tới sinh viên.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                    

                                                                                              TRUNG TÂM GDTC HH

                                                                                                          GIÁM ĐỐC

                                                                                                            (Đã ký)

 

 

               Phạm Văn Tuất