THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ KHOÁ 60

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT GIÁO DỤC THỂ CHẤT HÀNG HẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-GDTC-ĐT

Hải Phòng, ngày  9  tháng 10  năm 2019

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ KHOÁ 60

            Kính gửi:   - Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy trong toàn Trường.

            Thực hiện kế hoạch của nhà trường đối với SV khoá 60. Việc thu học phí môn GDTC ngày 14/10  sẽ tạm thời hoãn lại đến khi có thông báo về thời gian,  địa điểm cụ thể sau.

Trân trọng!

                                                                                                    

                                                                                              TRUNG TÂM GDTC HH

                                                                                                          GIÁM ĐỐC

                                                                                                            (Đã ký)

 

 

               Phạm Văn Tuất

  * Nơi nhận:

                      - Như kính gửi;

                      - Lưu TT GDTC HH.