Thông báo lùi lịch học do diễn biến phức tạp của virus Covid-19