Quy trình quản lý ISO GDTC 2015

1.  Mục đích

            Quản lý hoạt động giảng dạy, đăng ký học phần của sinh viên đối với các học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên hệ chính quy trong toàn trường.

2. Phạm vi

Áp dụng quy trình quản lý học tập Giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy trong phạm vi toàn Trường.

3. Tài liệu viện dẫn

- Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

- Quyết định số 1919/QĐ-ĐHHH-ĐT ngày 22 tháng 08 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải VN ban hành Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ.

- Sổ tay sinh viên ban hành năm 2013

Chi tiết tải tệp đính kèm phía dưới.

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498

mersin escort