Mở đợt đăng ký Học kỳ II A năm học 2015 - 2016

Thời gian đăng ký: Từ ngày 05/01/2016 đến ngày 20/01/2016

6 môn học: 
Điền kinh
Bóng rổ
Bóng chuyền
Cầu lông
Bóng đá
Thể thao hàng hải