DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 6 NĂM 2016

Danh sách bao gồm các Sinh viên K52, K53, K53CD, K54, K54CD, K55 được bổ sung vào danh sách xét tốt nghiệp gửi về Phòng Đào Tạo. Sau khi có danh sách này, tình trạng của các bạn trong danh sách sẽ được thay đổi thành "Đã được xét tốt nghiệp vào 16h...:...". 

Tải file theo đường dẫn:

K52: http://ouo.io/jemh80

K53: http://ouo.io/1r1ATP

K53CD: http://ouo.io/Orsd2X

K54: http://ouo.io/8ZGLXc

K54CD: http://ouo.io/Xa8Xbv

K55: http://ouo.io/2ZizY

K55CD: http://ouo.io/YTzyuC

Điện thoại hỗ trợ

Giám đốc trung tâm: 090.445.1766

Thầy Bình: 091.769.1978

Cô Huyền: 091.241.3498